Projekt „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice

Adam Szumowski

Gmina Mysłakowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022 roku na terenie gminy Mysłakowice.

Wartość projektu: 1 028 673,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 976 929,75 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 43 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 26 kobiet i 17 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Mysłakowice, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności lub niepełnosprawności poprzez utworzenie placówki całodobowego pobytu, świadczącej usługi opiekuńcze i bytowe, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.

Planowane efekty:

1. Usługi opiekuńcze i bytowe dla 2 osób świadczone w placówce całodobowego pobytu – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem oraz zapewnienie pomocy psychologicznej i usług rehabilitacyjnych.

2. Usługi opiekuńcze dla 5 osób świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w zaspokajaniu co-dziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz inne usługi w zależności od potrzeb.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 30 osób w miejscu zamieszkania w następującej formie:
specjalistyczne usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne i usługi psychologiczne.

4. Usługi asystenckie dla 6 osób niepełnosprawnych – wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego. Usługi asystenckie będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby.

Projekt jest skierowany do społeczności województwa dolnośląskiego – 40 osób zamieszkujących gminę Mysłakowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność lub niepełnosprawność mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób.
Odbiorcami usług opiekuńczych będą osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

plakat informacyjny

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA MOŻNA UZYSKAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁAKOWICACH ORAZ W REGULAMINIE PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU - pobierz
DOKUMENTY REKRUTACYJNE:  pobierz

Osoba do kontaktu:
Inez Włoch
tel: 75 647 08 28

 

 

PROJEKT: "Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy"

Adam Szumowski

"Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Senior z Mysłakowic przy współpracy z Gminą Mysłakowice.

Koszt inwestycji 249 000,00 zł

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, miejsca wypoczynku, plac do gry w siatkówkę, stojaki na rowery, szachownicę plenerową, tablice informacyjne. Wybudowano również alejki komunikacyjne, małą architekturę i wykonano nowe nasadzenia roślinności.
Zapraszamy do korzystania i dbania o nowe miejsce turystyczno - rekreacyjne w Mysłakowicach.

plakat

„ZDALNA SZKOŁA”.

Adam Szumowski

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o realizacji projektu pt.: „ZDALNA SZKOŁA”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna Szkoła

uee

Gmina Mysłakowice w ramach projektu zakupiła 34 laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

PROJEKT: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”

Adam Szumowski

NR: RPDS.10.02.03-02-0012/18

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10: Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ -projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2019r. do 31.01.2021r.

eu

Beneficjentem projektu jest Gmina Mysłakowice, w partnerstwie z firma Project Hub Sp. z o. o. Realizatorami projektu są szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy.

Projekt jest skierowany do grupy docelowej z woj. dolnośląskiego z ZIT AJ – 399 uczniów/uczennic (203 kobiet) oraz 71 nauczycieli (60 kobiet) z szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Zakup wyposażenia dla pracowni, w tym sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych.
 2. Wsparcie dla nauczycieli, w tym szkolenia:
  a. Nauczanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod,w tym TIK, eksperymenty i zabaw logicznych - matematycznych – nauka metod.
  b. Pobudzanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pracy zespołowej, przedsiębiorczości, inicjatywności i kreatywności w ramach zajęć dydaktycznych.
  c. Kształtowanie umiejętności przyrodniczych i matematycznych uczniów z wykorzystaniem metody eksperymentu (wykorzystanie metody eksperymentu w dydaktyce).
  d. Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym, obsługa sprzętu TIK.
  e. Jak indywidualizować pracę na lekcji dla UCZ o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze – warsztaty, organizowane dla uczniów szkół podstawowych, w tym z:
  a. edukacji matematycznej,
  b. matematyki,
  c. chemii/fizyki/biologii,
  d. j. angielskiego/ niemieckiego.
 4. Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, w tym:
  a. zajęcia logopedyczne,
  b. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  c. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 5. Warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych dla uczniów.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice, poprzez działania zmierzające do wykształcenia u min. 90% z 399 uczniów (203 dziewcząt, 196 chłopców) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 71 nauczycieli (60 nauczycielek, 11 nauczycieli) oraz doposażenie 3 szkół w okresie od 01.07.2019 do 31.01.2021r.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • wzrost liczby uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
 • wzrost liczby szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • wzrost liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
Całkowita wartość projektu: 1 209 935,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 141 965,40 zł
Biuro projektu: Gmina Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, tel. 574 626 261 lub tel. 571 335 986.

 załączniki:

plik - Umowa dziecko Mysłakowice
plik - Umowa dziecko Kostrzyca
plik - Umowa dziecko Łomnica
plik - Umowa Nauczyciel
plik - Formularz nauczyciel
plik - Regulamin rekrutacja
plik - Formularz dziecko (wrzesień)
plik - Harmonogram szkoleń