Ułatwienia dostępu

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont XVI – wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 73B, 58-508 Łomnica; NIP 6112726395, REGON 040113629.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont XVI – wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy.

W ramach zadania planuje się następujące prace remontowe:

 1. Demontaż płyt nagrobnych,
 2. Rozbiórkę uszkodzonych odcinków muru,
 3. Oczyszczenie muru, usunięcie zabrudzeń i uzupełnienie wyrw w murze,
 4. Odbudowę rozebranego muru,
 5. Uzupełnianie spoin zaprawą wapienno-cementową,
 6. Wykonanie zabezpieczenia korony muru poprzez wykonanie nowego okapnika z betonu,
 7. Naprawę istniejącego okapnika,
 8. Zaimpregnowanie muru,
 9. Montaż uprzednio zdemontowanych płyt nagrobnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do zaproszenia.

 1. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację usług, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji umowy.
 3. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały.
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 15.12.2023 roku.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

VI.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

VI.2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową oświadczenia o dysponowaniu osobami posiadającymi wymagane uprawnienia oraz sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. 3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych lub konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia
 2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi stosowne uprawnienia oraz sprzętem (wzór – Załącznik nr 1).
 3. Dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych ofert.

VIII. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający ustala jedno kryterium wyboru oferty:

 1. a) Kryterium cena - waga 100%
 1. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać e-mailem w postaci „skanu” zawierającego podpisy Wykonawcy na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Kancelarii Parafialnej przy ul. Karkonoskiej 74 w Łomnicy, tel. 75 71 31 615, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 18.09.2023 r. godz. 15:00.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

pobierz - Zaproszenie do złożenia oferty
pobierz - ZAŁĄCZNIK NR 1 do zaproszenia
pobierz - Decyzja Konserwatora
pobierz - Program konserwatorski
pobierz - Projekt budowlany
pobierz - wybór oferty