BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW KARKONOSKIEGO KLASTRA ENERGII

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu.
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie:
• 38 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 5 szt., Gmina Miejska Kowary - 5 szt., Gmina Jeżów Sudecki - 7 szt., Gmina Mysłakowice - 3 szt., Gmina Piechowice - 2 szt., Gmina Podgórzyn - 4 szt., Gmina Szklarska Poręba - 1 szt., Gmina Janowice Wielkie - 6 szt., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach - 1 szt., Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu - 4 szt., co daje Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych łącznie 1,31 MWe
• 5 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 4 szt., Gmina Mysłakowice - 1 szt., co daje dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych łącznie 0,26 MWt

Instalacje objęte projektem umożliwią produkcję energii cieplnej z OZE w wysokości łącznie 337,93
MWht/rok oraz produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości łącznie 1335,45 MWht/rok.
Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 1130,56 ton równoważnika CO2/rok.
Całkowita wartość projektu: 9 126 078,73 PLN
Dofinansowanie UE: 6 931 054,33 PLN

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSŁAKOWICACH

Miło nam poinformować, że Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie na II etap budowy Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach w ramach Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 9 900 000,00 zł. Obecnie realizowany jest I etap budowy. Planowany termin jego zakończenia to kwiecień 2023 roku.

20220407c

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach poprzez zakup i montaż pochylni i platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu zakupiono i zamontowano pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, prowadzącą do głównego wejścia budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz platformę przyschodową, wewnątrz budynku, prowadzącą z sieni do głównego holu.

Całkowita wartość zadania: 59 655,00 zł
Kwota dofinansowania: 19 657,74 zł

20220407e

Rewitalizacja i zagospodarowanie dz. nr 1203 i 1192/16 przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z przebudową drogi dojazdowej do przedszkola”

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie dz. nr 1203 i 1192/16 przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z przebudową drogi dojazdowej do przedszkola”.

Kwota dofinansowania: 900 000,00 zł
Wartość inwestycji: 1 326 611,84 zł

20220407a

Autobus

W marcu 2022 roku zasoby Gminy Mysłakowice wzbogaciły się o nowy autobus na 19 miejsc marki MAN. Pojazd będzie głównie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy Mysłakowice i Jeleniej Góry. Koszt zakupu pojazdu to 306 270,00 zł, z czego 212 258,03 zł sfinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III .

20220407e

SPORTOWA POLSKA

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej, boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego i do siatkówki plażowej, bieżni okrężnej długości 290 m oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej w Mysłakowicach”. W ramach inwestycji powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz kompleks boisk zewnętrznych przy powstającym nowym budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach.

Całkowita wartość zadania: 18 181 818,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 965 900,00 zł

20220407b

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wsparcie otrzyma 35 dzieci z rodzin pegeerowskich z Gminy Mysłakowice w postaci komputera przenośnego (laptopa) wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym naukę zdalną. Wartość zadania to 87 500,00 zł, z czego zakupionych zostanie 35 laptopów o wartości jednostkowej do 2500 zł.

20220407d

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Mysłakowicach

Z radością informujemy o kolejnym dofinansowaniu, które nasza Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Tym razem przekazane środki przeznaczone zostaną na przebudowę ulicy Fabrycznej w Mysłakowicach. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni,- wykonanie utwardzenia istniejących wjazdów indywidualnych i utwardzonych poboczy, remont przepustów oraz budowę oświetlenia. Wysokość dofinansowania wynosi 700 000 zł.

DPR Tablicsa RFIL Fabryczna

Modernizacja cyfrowa Urzędu Gminy Mysłakowice

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 284 700,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi "Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Mysłakowicach zamierza zakupić nowoczesny sprzęt informatyczny i poprawić kontakt z mieszkańcami Naszej Gminy.
Dofinansowanie będzie przeznaczone na zadania związane z: Cyfryzacją urzędu, nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

20220407d

Przebudowa drogi w Dąbrowicy

Mamy przyjemność poinformować, że Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych przeznaczonego na pomoc gminom górskim na przebudowę drogi w miejscowości Dąbrowica. Środki przekazane na ten cel wynoszą 2 153 602,50 zł. Inwestycja zakłada wykonanie nowej nawierzchni wraz z utwardzonym poboczem oraz remont obiektu mostowego. 

DPR Tablica RFIL1