Zagospodarowanie pętli autobusowej w Łomnicy

Adam Szumowski

Gmina Mysłakowice otrzymała 890 989,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

W ramach otrzymanego wsparcia realizowane jest zagospodarowanie pętli autobusowej w Łomnicy. Wartość inwestycji 585 753,62 zł.

Projekt „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice

Adam Szumowski

Gmina Mysłakowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022 roku na terenie gminy Mysłakowice.

Wartość projektu: 1 028 673,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 976 929,75 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 43 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 26 kobiet i 17 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Mysłakowice, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności lub niepełnosprawności poprzez utworzenie placówki całodobowego pobytu, świadczącej usługi opiekuńcze i bytowe, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.

Zdalna Szkoła+

Adam Szumowski

Gmina Mysłakowice zakup laptopów wraz z oprogramowaniem zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna Szkoła+,

W drugim naborze na zakup sprzętu komputerowego na wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji zakupione zostały 29 laptopy z oprogramowaniem.

dfd

Drugi nabór skierowany był do uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin z przynajmniej trójką dzieci.

„ZDALNA SZKOŁA”.

Adam Szumowski

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o realizacji projektu pt.: „ZDALNA SZKOŁA”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna Szkoła

uee

Gmina Mysłakowice w ramach projektu zakupiła 34 laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Adam Szumowski

Gmina Mysłakowice zrealizowała projekt nr RPDS.07.01.03-02-0003/16 pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mysłakowice.

Przedmiotem projektu była przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 20 w Mysłakowicach. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej – aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie Studium wykonalności, realizację robót budowlano-instalacyjnych, świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz doposażenie sal przedszkolnych i placu zabaw a także promocję projektu.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Podstawową grupą docelową są dzieci uczęszczające do przedszkola objętego projektem.

 

PROJEKT: "Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy"

Adam Szumowski

"Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypyas

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Senior z Mysłakowic przy współpracy z Gminą Mysłakowice.

Koszt inwestycji 249 000,00 zł

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, miejsca wypoczynku, plac do gry w siatkówkę, stojaki na rowery, szachownicę plenerową, tablice informacyjne. Wybudowano również alejki komunikacyjne, małą architekturę i wykonano nowe nasadzenia roślinności.
Zapraszamy do korzystania i dbania o nowe miejsce turystyczno - rekreacyjne w Mysłakowicach.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

Adam Szumowski

Gmina Mysłakowice zrealizowała projekt nr RPDS.03.03.03-02-0006/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Łomnica. W wyniku realizacji projektu nastąpiła termomodernizacja obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej na potrzeby uczniów szkoły z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.
Podstawową grupą docelową są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły objętej projektem

logo

Beneficjent: Gmina Mysłakowice

PROJEKT: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”

Adam Szumowski

NR: RPDS.10.02.03-02-0012/18

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10: Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ -projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2019r. do 31.01.2021r.

eu

Beneficjentem projektu jest Gmina Mysłakowice, w partnerstwie z firma Project Hub Sp. z o. o. Realizatorami projektu są szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy.

Projekt jest skierowany do grupy docelowej z woj. dolnośląskiego z ZIT AJ – 399 uczniów/uczennic (203 kobiet) oraz 71 nauczycieli (60 kobiet) z szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice.