Ułatwienia dostępu

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Mysłakowicach

Z radością informujemy o kolejnym dofinansowaniu, które nasza Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Tym razem przekazane środki przeznaczone zostaną na przebudowę ulicy Fabrycznej w Mysłakowicach. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni,- wykonanie utwardzenia istniejących wjazdów indywidualnych i utwardzonych poboczy, remont przepustów oraz budowę oświetlenia. Wysokość dofinansowania wynosi 700 000 zł.

DPR Tablicsa RFIL Fabryczna

Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Gmina Mysłakowice zrealizowała projekt nr RPDS.07.01.03-02-0003/16 pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mysłakowice.

Przedmiotem projektu była przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 20 w Mysłakowicach. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej – aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie Studium wykonalności, realizację robót budowlano-instalacyjnych, świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz doposażenie sal przedszkolnych i placu zabaw a także promocję projektu.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Podstawową grupą docelową są dzieci uczęszczające do przedszkola objętego projektem.

 

Przebudowa drogi w Dąbrowicy

Mamy przyjemność poinformować, że Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych przeznaczonego na pomoc gminom górskim na przebudowę drogi w miejscowości Dąbrowica. Środki przekazane na ten cel wynoszą 1 632 301,61 zł. Inwestycja zakłada wykonanie nowej nawierzchni wraz z utwardzonym poboczem oraz remont obiektu mostowego. 

DPR Tablica RFIL Dąbrowica

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

Gmina Mysłakowice zrealizowała projekt nr RPDS.03.03.03-02-0006/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Łomnica. W wyniku realizacji projektu nastąpiła termomodernizacja obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej na potrzeby uczniów szkoły z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.
Podstawową grupą docelową są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły objętej projektem

logo

Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Budowa skateparku

Dobra wiadomość dla miłośników deskorolek, rowerów, rolek i hulajnóg. W Mysłakowicach na wiosnę rozpocznie się budowa nowoczesnego skateparku. W dniu 10 lutego 2021 Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman oficjalnie podpisał umowę z wykonawcą inwestycji firmą DOMBUD na realizację zadania.
Nowy skatepark będzie umiejscowiony przy ulicy Wojska Polskiego 2a, na niezagospodarowanym dotąd terenie – w pobliżu ośrodka zdrowia. Cały kompleks będzie miał 300 m2.
Poza przeszkodami dla wyczynowców na terenie obiektu powstaną alejki, mała architektura oraz kompleksowe oświetlenie terenu.
Inwestycja realizowana jest na prośbę młodych mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli również w konsultacjach opracowanego projektu skateparku.
Termin realizacji inwestycji to koniec września 2021 r. Budowa skateparku kosztować będzie gminę blisko 560 tys. zł i dofinansowana jest w ramach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice

Gmina Mysłakowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022 roku na terenie gminy Mysłakowice.

Wartość projektu: 1 028 673,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 976 929,75 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 43 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 26 kobiet i 17 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Mysłakowice, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności lub niepełnosprawności poprzez utworzenie placówki całodobowego pobytu, świadczącej usługi opiekuńcze i bytowe, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.

Zagospodarowanie pętli autobusowej w Łomnicy

Gmina Mysłakowice otrzymała 890 989,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

W ramach otrzymanego wsparcia realizowane jest zagospodarowanie pętli autobusowej w Łomnicy. Wartość inwestycji 585 753,62 zł.

„ZDALNA SZKOŁA”.

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o realizacji projektu pt.: „ZDALNA SZKOŁA”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna Szkoła

uee

Gmina Mysłakowice w ramach projektu zakupiła 34 laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Zdalna Szkoła+

Gmina Mysłakowice zakup laptopów wraz z oprogramowaniem zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna Szkoła+,

W drugim naborze na zakup sprzętu komputerowego na wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji zakupione zostały 29 laptopy z oprogramowaniem.

dfd

Drugi nabór skierowany był do uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin z przynajmniej trójką dzieci.

PROJEKT: "Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy"

"Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn."Park Rekreacji Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypyas

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Senior z Mysłakowic przy współpracy z Gminą Mysłakowice.

Koszt inwestycji 249 000,00 zł

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, miejsca wypoczynku, plac do gry w siatkówkę, stojaki na rowery, szachownicę plenerową, tablice informacyjne. Wybudowano również alejki komunikacyjne, małą architekturę i wykonano nowe nasadzenia roślinności.
Zapraszamy do korzystania i dbania o nowe miejsce turystyczno - rekreacyjne w Mysłakowicach.