Zmiana przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mysłakowice.

Grzegorz Truchanowicz

Szanowni Mieszkańcy

6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2019 r. poz.1579) która wprowadza konieczność dostosowania aktów prawa miejscowego do ustawowych wymogów. Rada gminy zobowiązana jest do podjęcia zmian od 1 stycznia 2020 r. w obecnych uchwałach. Podstawową zmianą nowelizacji ustawy jest wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych „u źródła” dla każdego rodzaju zabudowy i każdego rodzaju nieruchomości.
Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto Wójt Gminy nie będzie mógł naliczać opłaty za brak segregacji na podstawie złożonej deklaracji. Oznacza to, że wszystkie złożone dotychczas deklaracje w których wykazano brak prowadzenia selektywnej zbiórki – muszą być zastąpione deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Właściciele nieruchomości, który w dotychczasowej deklaracji wskazali brak selektywnej zbiórki odpadów zobligowani są do złożenia korekty deklaracji. Korekty deklaracji winny wskazywać prowadzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowej selektywnej zbiórki.
Korekty winny być złożone w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach do 31 grudnia 2019 r. Osoby, które mają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki, nie muszą składać deklaracji. Zostaną powiadomieni o wysokości nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnosić opłaty wg nowych stawek.

Ustalona stawka dla odpadów zbieranych selektywnie wg określonej metody, w naszej gminie jest to metoda „od mieszkańca” jest stawką podstawową, której maksymalna miesięczna wysokość nie może być wyższa od 2% miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę (Monitor Polski 2019 nr 53, poz. 278 – 1693,00 zł) tj. 33,86 zł.
Wg przeprowadzonej kalkulacji w gminie Mysłakowice od 1 stycznia 2020 r. projektowana stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Rada Gminy określiła stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej i w przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki o odpadów będzie wydana decyzja o wysokości opłaty wg ustalonej stawki podwyższonej.

Takie zróżnicowanie stawek ma stanowić zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów, albowiem w 2020 roku Gmina jest obowiązana osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych, w wysokości co najmniej 50 % wagowo. Wzrost stawki za odpady zbierane selektywnie obecnie obowiązującej w naszej gminie tj. 12,00 zł na 20,00 zł wynika z wzrostu kosztów:

- wzrost opłaty marszałkowskiej - opłata za składowanie 1 MG odpadów ustalana przez Radę Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska 2018 r. – 140 zł, 2019 r. – 170 zł, 2020 r. – 270 zł.
- wzrost ilości odpadów, zakaz składowania frakcji energetycznej i problem z jej
zagospodarowaniem
- nowe obowiązki – uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu
wizyjnego,
- likwidacja „dzwonów”,
- nadpodaż odpadów surowcowych, ograniczenie popytu (zbyt niskie ceny rynkowe
niektórych surowców),
- wzrost kosztów pracy,
- wzrost cen, energii, paliwa
co przekłada się na wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadów - nowy cennik KCGO wprowadzony od 15.09.2019 r. powoduje wzrost kosztów zagospodarowania odpadów.
Wzrosną także koszty odbioru i transportu odpadów.

Zmieniają się również stawki opłat dla właścicieli mieszkańców, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Zgodnie z nowelizacją ustawy maksymalna stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m3 maksymalnie może wynosić 3,2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, czyli 54,18 zł.
Przystąpienie właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do zorganizowanego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela wyrażonej w formie pisemnej.

Nowela ustala też stawki, jakie za odpady komunalne będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości (ok. 169,00 zł), na której znajduje się domek letniskowy.

Ustawa ma też pozwolić gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć.Nowelizacja ma przyczynić się także do niezwłocznego usuwania odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi przez właściwe organy ochrony środowiska. Właściciel takich odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia. W myśl nowych przepisów gminy nie będą mogły (tak jak dotąd) ryczałtowo rozliczać się z firmami odbierającymi śmieci. A np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do zagospodarowania.

Nowe regulacje znoszą ponadto obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju. Znowelizowane przepisy zaostrzają też kary za gospodarowanie odpadami niezgodne
z przepisami.

Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Inwestycji