Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice- obręb Strużnica"

Daria Tadeusz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice- obręb Strużnica"

  • Projekt planu - tekst - więcej
  • Projekt planu - rysunek - więcej
  • Prognoza oddziaływania na środowisko - więcej