Ułatwienia dostępu

Informacja o realizacji na terenie Gminy Mysłakowice projektu „Szkolny Klub Sportowy”

W ramach umowy zawartej pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu, a Gminą Mysłakowice w okresie od 1 lutego do 31 maja 2024 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach uczestniczą w realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”, którego celem jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkoła udostępnia uczestnikom programu salę gimnastyczną wraz ze sprzętem sportowym niezbędnym do realizacji zajęć sportowych, a Dolnośląska Federacja Sportu pokrywa koszty realizacji tych zajęć.

Zajęcia prowadzone są w 2 grupach ćwiczebnych liczących 15 i 18 uczniów klas IV-VIII. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie uczestniczą w zespołowych grach sportowych.