Ułatwienia dostępu

Autobus

W marcu 2022 roku zasoby Gminy Mysłakowice wzbogaciły się o nowy autobus na 19 miejsc marki MAN. Pojazd będzie głównie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy Mysłakowice i Jeleniej Góry. Koszt zakupu pojazdu to 306 270,00 zł, z czego 212 258,03 zł sfinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III .

20220407e

„Pod Biało-Czerwoną”

W październiku 2022 r. na placu przed budynkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, przy ul. Wojska Polskiego 2a, stanął 10-metrowy maszt flagowy, na którym umieszczona została flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i w całości sfinansowane ze środków Wojewody Dolnośląskiego. Koszt inwestycji to 8000 zł. Plac, przy którym stanął maszt z flagą jest miejscem reprezentacyjnym w gminie, gdzie odbywają się oficjalne uroczystości. Maszt z flagą RP dodatkowo uświetni organizowane w tym miejscu uroczystości i obchody.

znak1

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wsparcie otrzyma 35 dzieci z rodzin pegeerowskich z Gminy Mysłakowice w postaci komputera przenośnego (laptopa) wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym naukę zdalną. Wartość zadania to 87 500,00 zł, z czego zakupionych zostanie 35 laptopów o wartości jednostkowej do 2500 zł.

20220407d

Dofinansowanie przebudowy ul. Sportowej i ul. Turystycznej w Karpnikach

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwóch ulic w miejscowości Karpniki – ul. Sportowej i ul. Turystycznej, wraz z odcinkiem drogi koło byłego PGR oraz budowa oświetlenia i miejsc postojowych. Długość drogi wynosi łącznie 1860 mb + 130 mb.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji i nawierzchni drogi bitumicznej,
- wykonanie odwodnienia jezdni i remont przydrożnych rowów,
- wykonanie przebudowy istniejących wjazdów,
- wykonanie poboczy utwardzonych,
- remont przepustów
- wydzielenie miejsc postojowych,
- zmianę stałego planu organizacji ruchu z uwzględnieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- budowę oświetlenia drogowego.
Wartość inwestycji: 2 294 038,54 zł
Kwota dofinansowania: 820 175,60 zł
Tablica Karpniki

Modernizacja cyfrowa Urzędu Gminy Mysłakowice

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 284 700,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki unijnemu programowi "Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Mysłakowicach zamierza zakupić nowoczesny sprzęt informatyczny i poprawić kontakt z mieszkańcami Naszej Gminy.
Dofinansowanie będzie przeznaczone na zadania związane z: Cyfryzacją urzędu, nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

20220407d

BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW KARKONOSKIEGO KLASTRA ENERGII

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu.
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE).

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie:
• 38 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 5 szt., Gmina Miejska Kowary - 5 szt., Gmina Jeżów Sudecki - 7 szt., Gmina Mysłakowice - 3 szt., Gmina Piechowice - 2 szt., Gmina Podgórzyn - 4 szt., Gmina Szklarska Poręba - 1 szt., Gmina Janowice Wielkie - 6 szt., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach - 1 szt., Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu - 4 szt., co daje Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych łącznie 1,31 MWe
• 5 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: Gmina Stara Kamienica - 4 szt., Gmina Mysłakowice - 1 szt., co daje dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych łącznie 0,26 MWt

Instalacje objęte projektem umożliwią produkcję energii cieplnej z OZE w wysokości łącznie 337,93
MWht/rok oraz produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości łącznie 1335,45 MWht/rok.
Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 1130,56 ton równoważnika CO2/rok.
Całkowita wartość projektu: 9 126 078,73 PLN
Dofinansowanie UE: 6 931 054,33 PLN

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSŁAKOWICACH

Miło nam poinformować, że Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie na II etap budowy Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach w ramach Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 9 900 000,00 zł. Obecnie realizowany jest I etap budowy. Planowany termin jego zakończenia to kwiecień 2023 roku.

budowa szkoły

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach poprzez zakup i montaż pochylni i platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu zakupiono i zamontowano pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, prowadzącą do głównego wejścia budynku Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz platformę przyschodową, wewnątrz budynku, prowadzącą z sieni do głównego holu.

Całkowita wartość zadania: 59 655,00 zł
Kwota dofinansowania: 19 657,74 zł

20220407e

Rewitalizacja i zagospodarowanie dz. nr 1203 i 1192/16 przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z przebudową drogi dojazdowej do przedszkola”

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie dz. nr 1203 i 1192/16 przy ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach wraz z przebudową drogi dojazdowej do przedszkola”.

Kwota dofinansowania: 900 000,00 zł
Wartość inwestycji: 1 326 611,84 zł

20220407a